اتاق فکر

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ جلسه ی اتاق فکر با موضوعیت تحلیل و بررسی فایل های دریافتی از همکاران در حوزه نظام مسائل شرکت ابنیه گستر کارآفرین برگزار شد.