ارائه برنامه های پیشنهادی شرکت ها

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، جلسه ای با موضوعیت ارائه و گزارش طرح های پیشنهادی فعالیت شرکت با حضور اعضای کارگروه نظام پیشنهادات ، در روز چهارشنبه مورخ 1402/08/10 برگزار شد.