بازدید سرزده شبانه مدیرعامل شرکت ابنیه گسترکارآفرین

بازدید سرزده شبانه مدیرعامل شرکت ابنیه گسترکارآفرین از کارگاه انبار تجمیعی بانک کارآفرین