بازدید مدیرعامل شرکت ابنیه گستر کارآفرین از پروژه ” کاشان “

بازدید از پروژه “خیابان امیرکبیر کاشان” توسط مدیر عامل شرکت ابنیه گسترکارآفرین و هیأت همراه ،در روز دوشنبه مورخ 1402/08/15 انجام شد.