بازدید مدیرعامل شرکت ابنیه گسترکارآفرین از پروژه هزار واحدی “واوان”