بازدید مدیرعامل شرکت ابنیه گستر و مدیران عالی بانک کارآفرین از پروژه انبار تجمیعی