بازدید مدیر عامل از پروژه “پیمانکاری و مشارکت در ساخت واوان”

به گزارش واحد روابط عمومی، بازدید از پروژه “پیمانکاری و مشارکت در ساخت واوان” توسط مدیر عامل شرکت ابنیه گسترکارآفرین ، سرپرست فنی، مهندسی و اجرایی و همچنین مدیر برنامه ریزی و بودجه ،در روز سه شنبه مورخ 1402/09/14 انجام شد.