برگزاری جلسات کمیسیون معاملات

کمیسیون معاملات

  به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، جلسه ی کمیسیون معاملات با موضوع تهیه اقلام مورد نیاز انبار تجمیعی با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر پروژه، مدیر

کمیسیون معاملات

  به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، جلسه ی کمیسیون معاملات با موضوع تهیه اقلام مورد نیاز انبار تجمیعی با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر پروژه، مدیر

کمیسیون معاملات

  به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، جلسه ی کمیسیون معاملات با موضوع تهیه اقلام مورد نیاز انبار تجمیعی  با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر پروژه، مدیر

کمیسیون معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، جلسه ای با موضوع مناقصات اقلام مورد نیاز انبار تجمیعی در اتاق جلسات شرکت با حضور مدیر عامل، مدیران فنی مهندسی

کمیسیون معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، جلسه ای با موضوع مناقصات انبار تجمیعی روز دوشنبه تاریخ 1402/08/29 در اتاق جلسات شرکت با حضور مدیر عامل ،مدیران

کمیسیون معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، جلسه ای با موضوع مناقصات انبار تجمیعی روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ در اتاق جلسات شرکت با حضور مدیران فنی مهندسی

کمیسیون معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، این جلسه با موضوع کمیسیون مناقصات انبار تجمیعی روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ در اتاق جلسات شرکت با حضور مدیر عامل

کمیسیون معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، جلسه ی کمیسیون معاملات با موضوع مناقصه اقلام مورد نیاز انبار تجمیعی بانک کارآفرین در روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ در