بیستمین جلسه کنترل پروژه

در جلسات پایانی سال 1402، بیستمین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه در روز شنبه مورخ 1402/12/19 با اولویت ارائه برنامه واحد معماری اعم از شرح خدمات مشاوره براي مطالعات كارهاي ساختماني و …، بررسی و ارائه برنامه سازمانی 1403 تمامی واحد ها مورد بررسی و بحث قرار گرفت.