جلسه توجیهی بعد از بازدید از پروژه های شورآباد و فرشته

در این جلسه که بعد از بازدید از پروژه های شورآباد و فرشته برگزار شد مدیر عامل و همکاران شرکت ابنیه گستر به پردازش نهایی و تصمیم گیری و اجرا نسبت به آنچه گذشت و نواقص موجود که باعث تحول در پروژه ها خواهد شد پرداختند.