جلسه معارفه جناب آقای مهندس احسان قاسمیان به عنوان مدیرعامل شرکت ابنیه گستر کارآفرین

مراسم معارفه جناب آقای مهندس احسان قاسمیان مدیرعامل جدید شرکت ابنیه گستر کارآفرین با حضور جناب آقای دکتر راضی زاده معاون مالی و امور مجامع بانک کارآفرین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کارآفرین، در این مراسم جناب آقای دکتر راضی زاده  معاون مالی و امور مجامع در ابتدای این نشست ضمن
تشکر از زحمات جناب آقای مهندس شاهرخی طی تصدی مسئولیت مدیرعاملی شرکت خاطرنشان کرد :

در طی مدت مدیریت ایشان برخی از پروژه های مهم بانک به ثمر نشست.
وی همچنین با تبریک تصدی مدیرعامل جدید خاطرنشان کرد :جناب آقای مهندس قاسمیان سوابق اجرایی ارزنده ای دارند و با توجه
فرمایشات و برنامه های ایشان امیدواریم شاهد تحول در روند شرکت باشیم.
در ادامه جناب آقای دکتر پیرهادی معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی بانک کارآفرین ضمن تشکر از جناب آقای مهندس شاهرخی،
ضرورت تسریع در اجرا را با توجه به برنامه ها و پروژه های در دست اقدام بانک یادآور و خواستار تحول شرکت ابنیه گستر
کارآفرین شد.
بر اساس این گزارش در کارنامه مهندس احسان قاسمیان، مدیریت اجرایی در حوزه های مختلف همچون پشتیبانی مجلس شورای
اسلامی، مدیریت تحول و برنامه ریزی مهندسی پشتیبانی قوه مقننه، مدیریت پروژه اورهال ساختمان های بهارستان، مدیر در
شرکت مدیریت پروژه آذرسولار، مدیریت گروه بین المللی هفت رخ، مدیریت گروه اقتصادی الماس بین الملل، مدیریت صادرات
خدمات فنی مهندسی به کشورهای مختلف جهان، مدیریت عالی در اجرای پروژه های ابنیه (صنعتی و مسکونی) در حوزه بین
الملل، مشاوره مدیریت کسب و کار و کارآفرینی به بنگاه های خرد و کلان کشور و … آمده است.
در ادامه این مراسم از زحمات آقای مهندس شاهرخی تقدیر و حکم آقای مهندس احسان قاسمیان به ایشان اعطا شد.