حضور مدیرعامل شرکت ابنیه گستر کارآفرین در پروژه انبار مرکزی

مدیرعامل شرکت ابنیه گسترکارآفرین در روزهای پایانی پروژه انبار مرکزی شخصاً با حضور در پروژه به نظارت روند اجرایی امور پرداخت

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، احسان قاسمیان مدیر عامل شرکت با حضور در پروژه انبار مرکزی بانک کارآفرین به نظارت و پیگیری میدانی امور پرداخت.

پروژه انبار مرکزی بانک از پروژه های زیرساخت مهم بانک در سال های اخیر می اشد که با همت تیم فنی و اجرایی شرکت ابنیه گستر در دت زمان کوتاهی آماده بهره برداری خواهد شد.