شانزدهمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، شانزدهمین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه با ارائه گزارش برنامه هفته قبل و همچنین ارائه برنامه های کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت هفته جاری واحد ها آغاز شد، در این جلسه مدیرعامل شرکت صحبت های خودرا با تأکید بر برنامه های سازمانی و تهیه چک لیست های اجرایی جهت تحول سازمانی و فردی، بازبینی و بروزرسانی تمامی زوایا با در نظر گرفتن سند تحولی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ادامه دادند. این جلسه در روز شنبه مورخ 7 بهمن 1402 با حضور کلیه پرسنل شرکت برگزار شد.