مسئولیت اجتماعی
  • یاریگری به منظور ساخت ابنیه مورد نیاز اقشار یاری پذیر.