نوزدهمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، نوزدهمین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه با تحلیل و بررسی پیشرفت پروژه، مراحل اجرایی و عملیاتی واحد فنی و مهندسی، مالی و بودجه، پشتیبانی و … مورد بررسی قرار گرفت.

این جلسه در روز شنبه مورخ 12 اسفند 1402 در انبار تجمیعی بانک کارآفرین با حضور پرسنل فنی و مهندسی شرکت برگزار شد.