هجدهمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، هجدهمین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه با ارائه برنامه های جامع تحولی 1403 اعم از سازمانی و فردی کلیه واحد های فنی و مهندسی، مالی و بودجه، روابط عمومی و رسانه، پشتیبانی و بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت. این جلسه در روز شنبه مورخ 5 اسفند 1402 با حضور کلیه پرسنل شرکت برگزار شد.