همدردی ابنیه گستر کارآفرین با مردم ایران در حادثه کرمان