همکاری پیمانکاران، مشاوران و عرضه کنندگان
فرم مشخصات

شرکت ابنیه گستر کارآفرین با رویکرد شفافیت حداکثری از کلیه پیمانکاران، مشاوران، تولید کنندگان و فروشندگان صنایع ساختمانی در مناقصات و مزایده ها با شرایط زیر دعوت به همکاری می آورد.

 فرم مشخصات (حقیقی و حقوقی) الکترونیک، تکمیل و ارسال گردد.

حقیقی
حقوقی