پروژه بلوار فردوس تهران

توضیحات کلی پروژه

 

پروژه مذکور به آدرس بلوار فردوس – نبش عقیل توسط بانک کارآفرین با کاربری تجاری-مسکونی خریداری و بازسازی آن با کاربری تجاری ـ اداری ، صورت گرفته و در اوایل سال ۹۳ پروژه تکمیل و تحویل موقت  شد در سال ۹۴ تحویل قطعی گردید در حال حاضر شعبه آن فعال است.