پروژه شریعتی (پل رومی)

توضیحات کلی پروژه

 

پروژه مذکور با کاربری تجاری ـ اداری در خیابان شریعتی ـ بالاتر از پل رومی ـ نبش خیابان موسیوند در زمینی به مساحت ۳۶۶.۵۳ متر مربع احداث و شعبه آن در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ تحویل قطعی و واحد های اداری و زیر زمین های آن در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ تحویل قطعی و واحد های اداری و زیرزمین های آن تحویل موقت گردیده و در دوره تضمین قرارداد می باشد.