پروژه کریم خان

توضیحات کلی پروژه

پروژه مذکور ملک تجاری واقع در خیابان کریمخان زند، پلاک 50 واقع و عملیات بازسازی آن تکمیل و در سال 1390 به بهره برداری رسیده و فعال می باشد، ملک مذکور بمساحت 132/03 متر مربع واقع در طبقه همکف می باشد.