طلیعه ای نو در امور رفاهی ابنیه گستر کارآفرین

با عنایت به لزوم اشاعه فرهنگ کتاب، کتاب خوانی و افزایش آگاهی و رشد فکری، معنوی و اجتماعی به منظور تدبیر و تشکر از همکاران محترم، کارت هدیه باغ کتاب در روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه توزیع گردید.