کمیسیون معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، جلسه ای با موضوع مناقصات انبار تجمیعی روز دوشنبه تاریخ 1402/08/29 در اتاق جلسات شرکت با حضور مدیر عامل ،مدیران فنی مهندسی و اجرایی ، مدیر برنامه ریزی مالی و بودجه و همچنین مدیرفنی و مسئول امور قراردادها برگزار شد.