چهاردهمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، چهاردهمین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه با ارائه گزارش عملکرد هفتگی هفته جاری واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه از تاریخ 16 / 10 الی 22 / 10، ارائه گزارش عملکرد هفتگی و برنامه هفته جاری واحد سرمایه انسانی ، پشتیبانی و تدارکات، برنامه هفته جاری واحد روابط عمومی و رسانه، برنامه هفته جاری واحد مالی و بودجه، ارائه گزارش عملکرد هفتگی و برنامه هفته جاری واحد فنی و مهندسی با حضور کلیه پرسنل شرکت در روز شنبه مورخ 23 دی ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.