یازدهمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، یازدهمین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه با موضوعیت ارائه برنامه های مدیران پروژه، تحلیل و بررسی مباحث کنترل پروژه، پیگیری و ارائه اقلام مورد نیاز پروژه ها و… در روز شنبه مورخ 2 دی ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.