هفدمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، هفدهمین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه با ارائه گزارش برنامه های فردی و سازمانی در حوزه های مالی، پشتیبانی، فنی و مهندسی و دیگر واحد ها برگزار شد، همچنین در این جلسه به رسیدگی و ارائه برنامه های واحد کنترل پروژه پرداخته شد. این جلسه در […]

لوگوی جدید ابنیه گستر کارآفرین رونمایی شد

لوگوی جدید شرکت ابنیه گستر کارآفرین با الهام از لوگوی بانک کارآفرین، لوگوی قبلی برگرفته از طراحی ساده ساخت خانه در هیأت مدیره ابنیه گستر کارآفرین تصویب، رونمایی و به بهره برداری رسید.