مکانیک

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به اجرای تأسیسات مکانیک، جهت پروژه کاراکلینیک کارگزاری بانک کارآفرین از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل و ارسال نمایید. 2_ دریافت پاکت مناقصه/مزایده از […]

کناف

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به اجرای کناف، جهت پروژه کاراکلینیک کارگزاری بانک کارآفرین از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل و ارسال نمایید. 2_ دریافت پاکت مناقصه/مزایده از شرکت […]

شیرآلات ابدارخانه و سرویس و گاز و هود

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به خرید شیرآلات آبدارخانه و سرویس و گاز و هود، جهت پروژه کاراکلینیک کارگزاری بانک کارآفرین از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل و ارسال […]

سنگ کف پله مکعبی

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به خرید سنگ کف پله مکعبی همراه با برش و دستمزد اجرا، جهت پروژه کاراکلینیک کارگزاری بانک کارآفرین از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل […]

سرامیک

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به خرید سرامیک مطابق طرح سه بعدی از برند راک مونو کالر سفید، جهت پروژه کاراکلینیک کارگزاری بانک کارآفرین از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را […]

روشویی ترازو

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به خرید روشویی ترازو، جهت پروژه کاراکلینیک کارگزاری بانک کارآفرین از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل و ارسال نمایید. 2_ دریافت پاکت مناقصه/مزایده از […]

خرید و اجرا موکت

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به خرید و اجرا موکت، جهت پروژه کاراکلینیک کارگزاری بانک کارآفرین از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل و ارسال نمایید. 2_ دریافت پاکت مناقصه/مزایده […]

خرید و اجرا کابینت AGT

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به خرید و اجرا کابینت AGT، جهت پروژه کاراکلینیک کارگزاری بانک کارآفرین از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل و ارسال نمایید. 2_ دریافت پاکت […]

خرید و اجرای رنگ اکریلیک و رنگ روغنی

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به خرید و اجرای رنگ اکریلیک و رنگ روغنی، جهت پروژه کاراکلینیک کارگزاری بانک کارآفرین از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل و ارسال نمایید. […]

چسب سنگ

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به خرید چسب سنگ، جهت پروژه کاراکلینیک کارگزاری بانک کارآفرین از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل و ارسال نمایید. 2_ دریافت پاکت مناقصه/مزایده از […]