کمیسیون معاملات

  به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، جلسه ی کمیسیون معاملات با موضوع تهیه اقلام مورد نیاز انبار تجمیعی با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر پروژه، مدیر برنامه ریزی و بودجه، مدیر مالی و همچنین کارشناس پشتیبانی در روز دوشنبه مورخ 1402/11/02 برگزار شد.

کمیسیون معاملات

  به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، جلسه ی کمیسیون معاملات با موضوع تهیه اقلام مورد نیاز انبار تجمیعی با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر پروژه، مدیر برنامه ریزی و بودجه، مدیر مالی و همچنین کارشناس پشتیبانی در روز چهارشنبه مورخ 1402/10/27 برگزار شد.  

کمیسیون معاملات

  به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، جلسه ی کمیسیون معاملات با موضوع تهیه اقلام مورد نیاز انبار تجمیعی  با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر پروژه، مدیر برنامه ریزی و بودجه، مدیر مالی و همچنین کارشناس پشتیبانی در روز شنبه مورخ 1402/10/16 برگزار شد.  

کمیسیون معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، جلسه ای با موضوع مناقصات اقلام مورد نیاز انبار تجمیعی در اتاق جلسات شرکت با حضور مدیر عامل، مدیران فنی مهندسی و اجرایی، مدیر برنامه ریزی و بودجه، مدیر پروژه و همچنین معاونت مالی، اداری و پشتیبانی ومسئول امور قراردادها برگزار شد. این جلسه در روز […]

کمیسیون معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، جلسه ای با موضوع مناقصات انبار تجمیعی روز دوشنبه تاریخ 1402/08/29 در اتاق جلسات شرکت با حضور مدیر عامل ،مدیران فنی مهندسی و اجرایی ، مدیر برنامه ریزی مالی و بودجه و همچنین مدیرفنی و مسئول امور قراردادها برگزار شد.

کمیسیون معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، جلسه ای با موضوع مناقصات انبار تجمیعی روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ در اتاق جلسات شرکت با حضور مدیران فنی مهندسی و اجرایی ، مالی ، سرمایه انسانی و پشتیبانی برگزار شد.

کمیسیون معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، این جلسه با موضوع کمیسیون مناقصات انبار تجمیعی روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ در اتاق جلسات شرکت با حضور مدیر عامل شرکت، مدیران فنی ، مهندسی و اجرایی ـ مالی ـ سرمایه انسانی و پشتیبانی برگزار شد.

کمیسیون معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، جلسه ی کمیسیون معاملات با موضوع مناقصه اقلام مورد نیاز انبار تجمیعی بانک کارآفرین در روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ در اتاق جلسات شرکت با حضور مدیر عامل شرکت، مدیران فنی ، مهندسی و اجرایی ـ مالی ـ سرمایه انسانی و پشتیبانی برگزار شد.