برگزاری جلسات کمیسیون معاملات

کمیسیون معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، جلسه ای با موضوع مناقصات انبار تجمیعی روز دوشنبه تاریخ 1402/08/29 در اتاق جلسات شرکت با حضور مدیر عامل ،مدیران

کمیسیون معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، جلسه ای با موضوع مناقصات انبار تجمیعی روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ در اتاق جلسات شرکت با حضور مدیران فنی مهندسی

کمیسیون معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، این جلسه با موضوع کمیسیون مناقصات انبار تجمیعی روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ در اتاق جلسات شرکت با حضور مدیر

کمیسیون معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، جلسه ی کمیسیون معاملات با موضوع مناقصه اقلام مورد نیاز انبار تجمیعی بانک کارآفرین در روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ در