ششمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ،ششمین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه با موضوعیت ارائه گزارش واحد ها ، در روز شنبه مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲ با حضور مدیر عامل شرکت و کلیه پرسنل تشکیل شد. در این جلسه به بررسی برنامه های جاری همکاران و همچنین ارائه گزارش عملکرد هفتگی واحدهای سرمایه انسانی و پشتیبانی، امور مالی و بودجه، فنی_مهندسی و همچنین واحد روابط عمومی پرداخته شد.