هفدمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، هفدهمین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه با ارائه گزارش برنامه های فردی و سازمانی در حوزه های مالی، پشتیبانی، فنی و مهندسی و دیگر واحد ها برگزار شد، همچنین در این جلسه به رسیدگی و ارائه برنامه های واحد کنترل پروژه پرداخته شد.

این جلسه در روز شنبه مورخ 28 بهمن 1402 با حضور کلیه پرسنل شرکت برگزار شد.